سلام مادر بزرگ

کاش زنده بودی و میدیدی ...

که بالاخره بزرگترین آرزوی دوران کودکی ام

برآورده شده است ...

بدترین آرزویی را میگویم که یک کودک

 میتواند آرزو کند :

" بزرگ شدن ... "